eCmentarz Parafialny w Dębnie

Regulamin cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Dębnie

Cmentarz jest miejscem wyodrębnionym dla pochówku zmarłych (por. kan. 1205 KPK). Jest zatem miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego sakralny charakter.

1. Cmentarz jest własnością parafii p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie.

2. Cmentarzem zarządza Ks. Proboszcz parafii z Radą Parafialną.

3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych (dzień i godzina) należy w pierwszym rzędzie ustalić w kancelarii parafialnej.

4. Opłatę za przechowanie zwłok w chłodni należy uiścić do 2 dni od pochówku zmarłego (zob. aneks).

5. Prawo do grobu jest bezpłatne i oznacza prawo do terenu o wymiarach:

Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście min. 50 cm z każdej strony. Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Proboszczem.

6. Na ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń należy uzyskać zgodę Ks. Proboszcza.

7. Na budowę nowego pomnika, remont pomnika (np. wymiana płyty) należy uzyskać zgodę Ks. Proboszcza bądź Rady Parafialnej i uiścić stosowne opłaty (zob. aneks).

8. Likwidacji grobu po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii parafialnej dokonuje rodzina na koszt własny.

9. W przypadku mogił ziemnych tzw. zapomnianych i braku jakiegokolwiek zainteresowania rodziny, Zarządca zastrzega sobie prawo do ponownego zadysponowania miejscem pochówku po 25 latach.

10. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym do tego miejscu. Pozostałości z rozbiórki starego pomnika należy wywieźć z cmentarza na koszt własny.

11. Cmentarz parafialny jest objęty całodobowym monitoringiem.

12. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

13. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

Regulamin zatwierdzono dnia 6. maja 2024 r.

Copyright © 2024 Parafia św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim

projekt i wykonanie: Kreatywny Styl - Studio Reklamy